Åbo stad kan erbjuda internationella kongresser en Welcome Reception i internationell stil. Man ska anhålla om festen i god tid på förhand, och evenemangen ordnas främst på Åbo stadshus, i stadskärnan och vid Aura å.

Högst 200 personer kan delta vid buffetmiddagarna på stadshuset, och evenemangen öppnas alltid av en representant för Åbo stad, som önskar gästerna välkomna till Åbo. På Åbo stadshus finns ett representationskök på Chaîne des Rôtisseurs-nivå, och byggnaden är det tidigare Åbo Societets-hus, som har en intressant historia från tsartiden.

Internationella Åbo Societetshus

På 1810-talet i Åbo byggdes det nya Storfurstendömet Finland upp via societeten. Delaktiga var såväl ständerna i Åbo som ryssar som bodde i staden: tillsammans byggde de upp ramarna för societetslivet. Åbo var redan i början av 1800-talet en mångkulturell och internationell stad med invånare som hade starka andliga band till övriga Europa. Denna koppling syntes såväl på gatorna i Åbo som på balerna på Societetshuset.

Från och med 1809 placerades det nya storfurstendömets centralförvaltning och institutioner i Åbo. Till dessa hörde den civila förvaltningen inklusive centrala ämbetsverk som leddes av den ryske generalgu-vernören, den ryska militärledningen samt konseljen eller senaten. Dessutom hade staden sedan tidigare ett universitet, ett domkapitel och en hovrätt. För det ökande antalet ämbetsmän på institutionerna flyttade adelsmän och annat societetsfolk samt särskilt ryska officerare med sina familjer till Åbo.

För societeten innebar öppnandet av Åbo societetshus en stor förändring eftersom programutbudet blev större och etablerades. Då öppnandet och invigningen hölls i november 1812, var temat maskerad. Evenemanget tillkännagavs i stadens enda dagstidning, Åbo Allmänna Tidning, och alla välklädda stadsbor var välkomna. Inbjudan gällde herrskapsfamiljer i Åbo och närkommunerna, och maskeraden fick många besökare – över 500 deltagare som betalade inträde.

Även efter invigningsfesten ordnades maskerader, vanligen några på våren och på hösten, men främst användes festsalen på Åbo societetshus till assemblé-baler på söndagar. Under vinter- och höstsäsongen ordnades assemblér på totalt 18 söndagar, oftast varannan vecka, och syftet var att erbjuda societeten möjligheten att dansa, konversera, spela sällskapsspel och inta förfriskningar. Assemblér var ett internationellt societetsfenomen som hade kommit till Åbo på 1770-talet.

I samma stenbyggnad som Åbo Societetshus fanns även det första hotellet i Finland. Societetshusets hotell var naturligtvis inte den första att erbjuda inkvartering, utan det hade funnits olika slags värdshus och lokaler redan innan. Även internationella gäster hade övernattat i Åbo under stadens hela historia.

Källa: Topi Artukka, Kansainvälinen Turun Seurahuone, Åbo stad, stadsforskningsprogram, Tutkimuskatsauksia 3/2018