Turvallisuus

Lisätietoa turvallisuudesta

Ota yhteyttä

Hyvin toteutetut turvallisuusjärjestelyt edistävät tapahtuman sujuvuutta ja häiriöttömyyttä. Järjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta.

Tapahtumien turvallisuutta velvoittavat monet lait ja suositukset. Riskejä arvioitaessa tulee huomioida tapahtuman kohdeyleisö, osallistujamäärä, ajankohta, sijainti ja muut tapahtumakohtaiset tekijät, kuten erikoistehosteiden käyttö.

Tapahtumaturvallisuuden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja suunnitelmat on hyvä laatia yhdessä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Järjestäjän ei kuitenkaan tarvitse olla turvallisuusalan ammattilainen toteuttaakseen turvallisen tapahtuman.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Tapahtumaa suunnitellessaan järjestäjän tulee laatia turvallisuussuunnitelma, joka liitetään osaksi poliisille tehtävää yleisötilaisuusilmoitusta. Yli 200 osallistujan tai muuten riskialttiista tapahtumista tehdään myös pelastussuunnitelma. Tapahtuman riskialttiuteen vaikuttavat esimerkiksi kohdeyleisö ja käytetyt erikoistehosteet.

On erityisen tärkeää laatia turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat huolella, sillä niiden avulla pystytään ennaltaehkäisemään riskejä ja varautumaan vaaratilanteisiin. Ohjeet onnettomuustilanteessa toimimiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä tapahtuman työntekijöille että osallistujille.

Järjestyksenvalvonta

Tapahtumajärjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtuman aikana ja samalla vastuussa myös järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta.

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueella, johon hänet on asetettu. Pääsääntöisesti järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti, mutta poliisi voi hyväksyä yksittäiseen tilaisuuteen tilapäisiksi järjestyksenvalvojiksi myös sellaisia henkilöitä, joilla korttia ei ole.

Järjestyksenvalvonnan tarpeellisuuteen vaikuttavat muun muassa tilaisuuden osallistujamäärä, ajankohta, kohdeyleisö ja tilaisuuden luonne. Anniskelualueen valvontaan tarvitaan aina vähintään yksi järjestyksenvalvoja. Lounais-Suomen poliisilaitos määrää, kuinka monta järjestyksenvalvojaa tapahtumaan tarvitaan.

Ensiapu

Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman ensiapuvalmiudesta. Ensiapuvalmiuden taso määräytyy tapahtuman osallistujamäärän ja luonteen mukaan. Pienissä ja matalariskisissä tapahtumissa ei välttämättä tarvita erillistä ensiapuryhmää, mutta tapahtuma-alueelle on varattava ensiaputarvikkeita.

Suurissa tapahtumissa on oltava yksi tai useampi ensiapuryhmä ja tarvittaessa myös kiinteä ensiapupiste. Tapahtuman turvallisuuspäällikkö toimii pelastus- ja ensihoitoviranomaisten yhteyshenkilönä ja laatii heidän kanssaan hälyttämisohjeet sekä ensiapusuunnitelman.

Ensiapupäivystyksen hoitamiseen on hyvä tilata ensiapuryhmä esimerkiksi Punaisen Ristin Turun osastolta. Ryhmä tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen tapahtuman alkua, mutta asian kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä.

Yli 2 000 osallistujan tapahtumista on tehtävä ensiapusuunnitelma Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle. Suunnitelma tulee palauttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Paloturvallisuus

Tapahtumatilan tulee olla hyväksytty kokoontumishuoneistokäyttöön. Mikäli tapahtuma järjestetään tilapäistiloissa, tulee huoneiston käytöstä sopia rakennusvalvonta-, palo- ja poliisiviranomaisten kanssa.

Avotuli

Avotulen teko kokoontumistiloissa ja -alueilla on kielletty ilman paloviranomaisen lupaa. Ulkoilmatapahtumissa tulee aina ottaa huomioon mm. metsäpalovaroitus, jonka ollessa voimassa avotulen teko on kielletty.

Alkusammutuskalusto

Riittävälle alkusammutuskalustolle tulee olla esteetön pääsy tapahtumapaikalle. Alkusammutuskaluston tarpeellinen määrä harkitaan tapahtuman mukaisesti.

Rakennusmateriaalit

Tapahtumarakenteiden materiaalien paloturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Somistamisessa ei saa käyttää herkästi syttyviä materiaaleja. Umpikatot eivät ole sallittuja sisätiloissa, ja sprinklerijärjestelmien toimivuus tulee huomioida.

Hälytysajoneuvot

Sekä sisällä että ulkona järjestettävissä tapahtumissa täytyy huolehtia, että paloautoille ja ambulansseille on varattu riittävästi tilaa ja että ne pääsevät paikalle tarpeen vaatiessa nopeasti ja vaivattomasti.

Ilotulitukset

Ilotulituksen järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Ammattilaisten järjestämistä ilotulitusnäytöksistä puolestaan tehdään ilmoitus Lounais-Suomen poliisilaitokselle viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä. Lisäksi näytöksestä pitää laatia pelastussuunnitelma.

Vakuutukset

Vastuu tilaisuuteen osallistuvan yleisön turvallisuudesta on järjestäjällä. Eri viranomaiset valvovat toimintaa, mutta valvonta ei poista järjestäjän vastuuta mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Osa vakuutuksista on pakollisia, osa harkinnanvaraisia.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa suojaa vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Vakuutus voi korvata esimerkiksi tapahtumajärjestäjän vastuun järjestyksenpidon tai muun turvallisuustoimen riittämättömyydestä tai rakenteiden ja laitteiden puutteellisesta kunnosta. Vakuutus ei korvaa tapahtuman järjestäjälle, tämän henkilökunnalle tai talkooväelle tapahtuneita vahinkoja. Poliisi voi vaatia yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.

Henkilöstön vakuutukset

Työnantajan tulee ottaa tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille. Tapahtuman järjestäjän on hyvä muistaa hankkia myös itselleen tapaturmavakuutus.

Vapaaehtoisille talkoolaisille voidaan ottaa talkoovakuutus. Tämä vakuutus ei koske palkkaa saavia työntekijöitä. Talkoolaisia ei ole pakko vakuuttaa, mutta heidän kanssaan on hyvä sopia etukäteen siitä, työskentelevätkö he omalla vastuullaan vai vakuutettuina.

Vastuu- ja henkilöstövakuutusten lisäksi kannattaa harkita omaisuuden vakuuttamista ja keskeytysvakuutuksen hankkimista.